Ingyenes szállítás 30 000 Ft feletti vásárlás esetén!

Adatvédelmi szabályzat

A www.schrammek.hu URL címen üzemelő internetes portál (a továbbiakban: Portál) üzemeltetője, a BIO-2005 Ingatlanhasznosító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1149 Budapest, Egressy út 101., Cg.: 01-09-725649, Tel: +70 635 2186 +70 621 1059, E-mail: drgreenpeel@bio2005.hu) az alábbiakban határozza meg a Portálra, a Portálon igénybe vehető Szolgáltatásokra vonatkozó Adatvédelmi Szabályzatát.

FOGALMAK

Szolgáltató - az BIO-2005 Ingatlanhasznosító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., amely a Portált üzemelteti és a Szolgáltatást nyújtja.
Portál - a Szolgáltató által a www.originalgreenpeel.hu alatt üzemeltetett honlap.
Felhasználó - az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki/amely a Portál funkcióit használja, illetve a Portálon keresztül értékesített termékeket megvásárolja. Jelen szabályzat alkalmazásában a Szolgáltatói ÁSZF szerinti Fogyasztó és a Szakmai megrendelő egyaránt Felhasználónak minősül.
Megrendelő - az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/ amely igénybe veszi a Portál szolgáltatásait, illetve bármely, a Portálon megvásárlásra felajánlott Terméket a Portálon megvásárolja, megrendeli.
Szolgáltatás - a Portál Szolgáltató által nyújtott és a Felhasználók által igénybe vehető szolgáltatásai, amelyek körét a Szolgáltató jogosult saját döntési jogkörében eljárva bármikor szabadon meghatározni, módosítani, egyes szolgáltatásokat megszüntetni, új szolgáltatásokat bevezetni, meglévő szolgáltatásokat módosítani. Szolgáltatás különösen, de nem kizárólagosan a Szolgáltató webáruházának üzemeltetése és annak keretében a Termékek online értékesítése.
Termék - a Portálon a Szolgáltató által megvételre felkínált áruk, amelyek körét a Szolgáltató jogosult saját döntési jogkörében eljárva bármikor szabadon meghatározni, módosítani, egyes áruk forgalmazását, értékesítését megszüntetni, új árukat bevezetni, meglévő árukat, azok bármilyen tulajdonságát, beleértve az árat is, egyoldalúan bármikor módosítani.
Hírlevél - a Szolgáltató által nyújtott, a Portálon keresztül megrendelhető ingyenes Szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató az ahhoz hozzájáruló Felhasználóknak a Portálon meghatározott témájú, elektronikus direkt marketingnek és reklámnak is minősülő üzenet küld a Felhasználó Portálon megadott e-mail címére.
ÁSZF - A Szolgáltató Portálra vonatkozó, a Portálon közzétett Általános Szerződési Feltételei.

Az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása

1. A Portált meglátogató Felhasználók a Portál meglátogatásával, míg a Portálon regisztráló Felhasználók a regisztráció során, a Portálon elérhető webáruházban megrendelést nem a regisztrált felhasználói fiókkal, hanem vendégként leadó, vásárlást lebonyolító Megrendelők a Termékre vonatkozó megrendelés Portálon történő leadása folyamatában, a megrendelés online benyújtásának véglegesítését megelőzően, míg a Portálon megvételre ajánlott, de a Portálon üzemeltetett webáruházban nem kapható Termékeket személyesen, e-mailben vagy telefonos úton megrendelő Megrendelők, Felhasználók az ilyen Termékre vonatkozó Megrendelés Szolgáltatónak történő leadásával fogadják el az ÁSZF-fel együtt a jelen Adatvédelmi Szabályzatot is magukra nézve kötelezőnek.

Az Adatvédelmi Szabályzat hatálya

2. A jelen Adatvédelmi szabályzat a természetes személy Felhasználók és Megrendelők személyes adataira terjed ki, nem terjed ki a jogi személyek közhiteles, nyilvános nyilvántartásból elérhető adataira, így különösen, de nem kizárólagosan a cégek cégadataira.

3. A jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott Fogalmak megegyeznek az ÁSZF-ben meghatározott Fogalmakkal.

A kezelt adatok köre

4. A Szolgáltató a természetes személy Felhasználók alábbi adatait kezeli:

4.1. A regisztráció során gyűjtött és kezelt kötelező adatok:
e-mail cím (felhasználónév)
jelszó

4.2. A Portálon felhasználói fiók létrehozásához a Felhasználó által kötelezően megadandó adatok:
név (vezetéknév, keresztnév)
telefonszám
e-mail cím
lakcím, számlázási cím, szállítási cím

4.3. A megrendelés feladása során gyűjtött és kezelt kötelező adatok:
név (vezetéknév, keresztnév)
e-mail cím
név
telefonszám
számlázási cím, szállítási cím

4.4. A hírlevél feliratkozás során gyűjtött és kezelt adatok:
e-mail cím
jelszó
név

4.5. Automatikusan gyűjtött adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének, illetve mobileszközének azon adatai, melyek a Portál használata során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, így különösen az Internet Protocol (IP) címet, a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót (ISP) és az időbélyegzőt.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a Portál a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató adatkezelő fér hozzá.

Az adatkezelés célja

5. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat az alábbi célból kezeli:

a) Portálon történő regisztráció
b) Portálon elérhető Szolgáltatások igénybe vétele, Termékek megrendelése
c) Felhasználó azonosítása
d) Portál és az azon elérhető Szolgáltatások használatára irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése
e) Szolgáltató és a Felhasználó közötti kommunikáció biztosítása
f) Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, panaszkezelés
g) Az adatok összesített, anonimizált, statisztikai célú felhasználása, felmérések, statisztikák, kimutatások készítése
h) Felhasználónak címzett elektronikus hírlevél, reklám, hirdetés, direkt marketing vagy egyéb marketing tartalom eljuttatása, amennyiben ehhez a Felhasználó a Portálon külön kifejezetten hozzájárult
i) Felhasználónak címzett, a Portállal kapcsolatos kutatásban való részvételre történő meghívásról szóló üzenet eljuttatása a Felhasználó Portálon regisztrált e-mail címére
j) Portál hatékonyságának növelése, működésének tökéletesítése, továbbfejlesztése
k) Piackutatás
l) A Portálon a Felhasználó fiókjának perszonalizálása, testre szabása
m) Promóciós játékban, nyereményjátékban, promócióban való részvétel és ajándéksorsolás, nyertes értesítése, az ajándék nyertes számára történő átadása (időszakos promóciók).

6. Hírlevél feliratkozásra vonatkozó szabályok:

A 6./h) pont szerinti, elektronikus reklám, hirdetés, hírlevél, marketing anyag küldésre a Felhasználó a Portálon az ÁSZF elfogadásától elkülönülten, külön szabadon feliratkozhat, azaz kifejezetten engedélyezheti ilyen jellegű tartalom Portálon megadott e-mail címére történő megküldését és e-mail címre ezen célból történő kezelését. A Felhasználó a hírlevélről bármikor szabadon leiratkozhat a hírlevélben található leiratkozás gomb megnyomásával. A Szolgáltató az ilyen leiratkozásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül gondoskodik az e-mail cím hírlevél címlistából történő törléséről és arról, hogy ezen időponttól a Felhasználó ne kapjon hírlevelet és más elektronikus hirdetést, reklámot vagy direkt marketing anyagot.

Nem minősül direkt marketing anyagnak, és a Felhasználó az ÁSZF elfogadásával egyben hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató a Portállal kapcsolatos rendszerüzeneteket küldjön a Portálon regisztrált e-mail címére, ide tartozik különösen, de nem kizárólagosan minden, a Portál funkcióival, az abban elérhető szolgáltatásokkal, azok módosításával, bővítésével, az ÁSZF módosításával, számlázással, fizetéssel, fizetési és vásárlási tranzakciókkal kapcsolatos tájékoztatás.

Az adatkezelés jogalapja

7. Az adatkezelés jogalapja egyrészt az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti Felhasználók kifejezett és önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, másrészt pedig az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából.

8. A Felhasználó a jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával és a Portálon történő regisztrációjával elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit és hozzájárul személyes adatai jelen Adatvédelmi Szabályzat szerinti célra, mértékben, módon, terjedelemben és ideig történő kezeléséhez.

Adatkezelő személye

9. Az adatkezelést a Szolgáltató végzi.

Adatkezelés időtartama

10. A Szolgáltató az adatokat a felvételüktől kezdve az adatkezelés céljának feltétlenül megfelelő mértékben és ideig, de legfeljebb a Szolgáltató és a Felhasználó közötti, a Portál és a Szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó szerződés megszűnésétől számított 5 évig, vagy ha a Felhasználó az adatai törlését ezen időtartam lejárta előtt kéri, akkor ezen időpontig kezeli.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

11. A Felhasználó személyes adatainak megismerésére a Szolgáltató, továbbá a Szolgáltató által foglalkoztatott személyek jogosultak.

Az érintettek jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről való tájékoztatás

12. A Felhasználó az Infotv. 14.- 19.§-ai alapján kérelmezheti a Szolgáltatónál:

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;
b) személyes adatai helyesbítését;
c) személyes adatainak törlését vagy zárolását.

13. A Felhasználó a Szolgáltató székhelye szerint illetékes törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt keresetet indíthat a Szolgáltatóval szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Adatbiztonság

14. A Szolgáltató központi szerverén tárolja a Felhasználók által a Portálra bevitt adatokat, továbbá a Portálhoz kapcsolt adatbázisba bevitt adatokat.

15. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá a Felhasználó Portálra bevitt személyes adataihoz. Ennek érdekében Szolgáltató megteszi mindazon szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatok biztonságát biztosítják az Infotv. 7. §-ának megfelelően.

16. Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó Szolgáltató által kezelt és tárolt személyes adataihoz való illetéktelen hozzáférést vagy annak kísérletét észleli, köteles haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 24 órán belül az adatokhoz való hozzáférést megtiltani és erről a Felhasználót értesíteni. A Felhasználó köteles a Szolgáltatóval együttműködni az illetéktelen hozzáférés felderítésében, köteles az ehhez szükséges adatokat a Szolgáltatónak és az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságoknak kiadni.

17. Amennyiben a Szolgáltató az előző pontban foglalt kötelezettségének eleget tesz, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférésért, illetve annak megkísérléséért, továbbá az ilyen illetéktelen hozzáférés eredményeképpen a Felhasználót ért semmilyen kárért.

Az Adatvédelmi Szabályzat módosítása

18. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan, bármikor módosítani a jelen Adatvédelmi Szabályzatot.

19. A Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzatot, továbbá az Adatvédelmi Szabályzat módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Adatvédelmi Szabályzatot köteles a Portálon jól látható helyen, a Portál nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az Adatvédelmi Szabályzat módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az Adatvédelmi Szabályzat módosítás minden, az Adatvédelmi Szabályzat módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó.

20. Az Adatvédelmi Szabályzat módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Felhasználókat oly módon, hogy a Felhasználó módosítást követő első Portálra történő belépésekor tájékoztatja a Felhasználót az Adatvédelmi Szabályzat módosításáról és a módosított Adatvédelmi Szabályzat tartalmáról. A Felhasználó klikkeléssel fogadja el az Adatvédelmi Szabályzat módosítást a belépés előtt.

21. Amennyiben a Felhasználó az Adatvédelmi Szabályzat módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Felhasználó az Adatvédelmi Szabályzat módosítást kifejezetten elfogadta.

Amennyiben a Felhasználó kifejezetten tiltakozik az Adatvédelmi Szabályzat módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani és a Portálon való regisztrációját megszüntetni.

Budapest, 2024.05.01